Настоящата платформа/форум на НАСО РБ е услуга, поддържана от НАСО РБ, в полза на нейните членове.

Тя включва различни форуми и теми с възможност за свързване на потребителите помежду им, дискусия, обмен на опит и самообучение, взаимопомощ и консултиране.

Предоставя възможност за дискусия и публикуване на мнения, изображения, електронни препратки и друго потребителско съдържание.

Платформата осигурява достъп до информационни ресурси, които са разположени тематично и включват презентации от събития на НАСО РБ, статии, издания и други материали на електронен носител, включително и разработени по възлагане на НАСО РБ процедури, типови правила и документи.

Наличен е архив на е-консултации, извършвани от НАСО РБ.

Правила за ползване

Ръководство за потребителя

Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е учредена на 31.10.1997 г. в съответствие с принципите на Конституцията на Република България, ЗЛС и ЗМСМА.

 

    Услуги на НАСО РБ

Е-консултация представлява електронна услуга за членовете на НАСО РБ. Чрез електронна поща членовете периодично, при спешна необходимост, задават въпроси, получават отговори в реално време по актуални въпроси и казуси, споделят опит и знание. Събраната информация „въпроси – отговори” се предоставя на членовете на сдружението в електронен вид.

Е-инфо е услуга, която включва периодично изпращане на информация по електронен път на членовете на НАСО РБ за открити обществени консултации по проекти за нормативни актове, текущи програми за кандидатстване с проекти и друга информация по ключови теми. Информацията има тематична насоченост с пряко отношение към общинските дейности, приоритетно – към дейността на секретарите на общини.

Събитията имат за цел да повишат капацитета на членовете на НАСО РБ и се организират периодично, съобразно актуалните потребности на членовете на сдружението. Подготовката, провеждането и оценката на резултатите от тези дейности става по методика на НАСО РБ, а финансирането по проекти или със собствени ресурси на Асоциацията.

През 2005 г., в рамките на Работния план на дейностите на НАСО РБ, екип от секретари състави “Наръчник на секретаря на община”, съдържащ материали, нормативни актове, указания, препоръки и др., необходими за професионална работа на секретаря на община. Наръчникът представлява справочник и консултант на секретаря на община, като е наличен и на електронен носител.

Съставители на специализираните издания са екипи от членове на асоциацията – водещи секретари на общини, съвместно, при необходимост, с външни консултанти или партньорски организации.
Тематичната насоченост се определя от актуалните професионални потребности на членовете на сдружението.
Издадени са сборници и наръчници по протокол и протоколно обслужване на дейностите на общините; документооборот; организационно-техническа подготовка на избори.

Ежегодно в бюджета на НАСО РБ се предвиждат средства за разработване чрез възлагане на външен изпълнител на различни видове документи и процедури, отнасящи се до изпълнение на законови изисквания от страна на общините и имащи отношение към функциите, изпълнявани от секретарите на общини. НАСО РБ разпространява добри практики по отношение разработени от общините документи и административни актове, при необходимодт създава работни групи за разработване на нови такива.

Мисия

Постигане на ефективно местно самоуправление в Република България, оказване на подкрепа и отстояване на професионалните интереси на членовете на НАСО РБ.

Дейност

Работата ни е насочена към нашите членове – повече от 160 секретари на общини от цялата страна, поддържаме контакти с тях, интересуваме се от мнението им, изработваме и отстояваме общи позиции.

Партньорство

Взаимодействаме си със сродни организации, чиято дейност е свързана с проблемите на местното самоуправление и администрация, разработваме и участваме в проекти свързани с повишаване капацитета на местната администрация.

Към началото